Artikel 1. Identiteit en bedrijfsgegevens
De Gewilde Keuken
Jantien van der Meer
06-34192155 info@degewildekeuken.nl www.degewildekeuken.nl
IBAN NL32ASNB0942368002 KVK 65500717
BTW NL185257288B01

Artikel 2. Algemeen
1. a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten
met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen, workshops en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.
2. b) Toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van De Gewilde Keuken zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met De Gewilde Keuken komt tot stand door acceptatie van de offerte middels een handtekening van de klant. Aanvullende afspraken of extra werkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 4. Betaling
3. a) Tenzij anders overeengekomen dient 80 % van de offerteprijs door De
Gewilde Keuken te zijn ontvangen 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 7 dagen na factuurdatum door De Gewilde Keuken te zijn ontvangen.
4. b) Bij niet tijdige betaling is de klant, zonder dat een ingebrekestelling of
aanmaning is dit de maand. Een
nodig is, direct een vertragingsrente verschuldigd. Voor consumenten wettelijke rente. Voor overige klanten is dit een rente van 1 % per gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand.
5. c) Niet-consumenten zijn daarnaast bij niet tijdige betaling direct incassokosten verschuldigd van 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,-. Consumenten zijn incassokosten conform het wettelijke tarief verschuldigd na ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning.
6. d) Indien De Gewilde Keuken een buitengerechtelijke en/of gerechtelijke incassoprocedure start, moeten de werkelijke kosten hiervan worden vergoed voor zover deze de hiervoor genoemde tarieven overstijgen.

Artikel 5. Annulering
Indien een klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen conform een percentage van het overeengekomen bedrag:
7. – 3 dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%;
8. – 14 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60%;
9. – Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35%.
Artikel 6. Transportvergoeding en reiskosten
De Gewilde Keuken hanteert een transportvergoeding van 25 eurocent per gereden kilometer tenzij anders overeengekomen en bevestigd in de overeenkomst. De reiskostenvergoeding is exclusief BTW.

Artikel 7. Privacy
Bij de uitvoering van de overeenkomst zullen persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden uw privacy belangrijk en zullen daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij kunnen echter niet de veiligheid van het internet garanderen. De Gewilde Keuken is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van persoonsgegevens.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
10. a) Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
11. b) Schieten wij tekort in onze verplichtingen dan is onze
aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op de verplichting waarin we zijn tekort geschoten.
12. c) Bent u zelf verzekerd voor geleden schade, dan zijn wij niet aansprakelijk. Onze aansprakelijkheid wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door een verzekeraar wordt uitgekeerd.
13. d) Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, reputatieverlies en stagnatieschade, is uitgesloten.
14. e) Na aflevering van het eindproduct is De Gewilde Keuken niet meer verantwoordelijk.
15. f) De Gewilde Keuken is niet aansprakelijk voor schade door ziekte of allergieën.
16. g) De Gewilde Keuken is aansprakelijk voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 9. Beëindigen van de overeenkomst
17. a) De Gewilde Keuken kan haar verplichtingen altijd opschorten of de
overeenkomst opzeggen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wij onze verplichtingen niet na kunnen komen, bijvoorbeeld door overmacht wegens ziekte.

18. b) Wij kunnen de overeenkomst per direct opzeggen in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, beslaglegging, schuldsanering of overlijden.
19. c) Onze vorderingen zijn na opzegging direct opeisbaar en wij zijn bij opzegging geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden
11a De Gewilde Keuken is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door De Gewilde Keuken aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door De Gewilde Keuken met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 11: Diensten op locatie.
12a Ingeval De Gewilde Keuken diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.
12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 12a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door De Gewilde Keuken te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van De Gewilde Keuken.

Artikel 13. Recht, geschillen en bevoegde rechter
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als er een geschil ontstaat spreken we af dat we het eerst in onderling overleg proberen op te lossen. Als dit niet lukt is de rechter bevoegd die bij ons vestigingsadres hoort.
Artikel 14. Ongeldige bepaling
Als een specifieke bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet geldig is, dan blijven de andere bepalingen wel geldig. We zullen dan in overleg met u de ongeldige bepaling wijzigen, zodat deze wel geldig is.

Artikel 14: Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
De Gewilde Keuken behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. De Gewilde Keuken heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van De Gewilde Keuken te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. De Gewilde Keuken heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

Artikel 15: Termijnen van levering
15a Hoewel De Gewilde Keuken zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor De Gewilde Keuken de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.